Privacyverklaring

Stichting Red een Kind (“Red een Kind”) geeft toekomst aan kinderen in armoede in India en verschillende landen in Afrika. Als je Red een Kind helpt, of gebruik maakt van de informatie die Red een Kind biedt of van andere diensten van Red een Kind, verwerken wij mogelijk gegevens over jou.

Met deze privacyverklaring maken wij je duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij jouw privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of aan anderen verstrekken.

Red een Kind vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Red een Kind houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacywetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Red een Kind te Zwolle (Koggelaan 21).

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 1 oktober 2019. Via de hyperlink Privacyverklaring onderaan de websites van Red een Kind kun je de laatste versie altijd inzien.

1. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
In deze privacyverklaring lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

2. GEBRUIK VAN WEBSITES RED EEN KIND
Red een Kind biedt verschillende websites aan: redeenkind.nl, dierbaarcadeau.nl en helpachild.org. Als je gebruik maakt van websites van Red een Kind, verzamelen wij persoonsgegevens om je goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de websites.

Ook worden er op sommige websites trackingcookies en scripts geplaatst door ons en derden om jou advertenties te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses en om jouw surfgedrag te analyseren. In het cookie statement van de website die je bezoekt, kun je lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

Afhankelijk van de website die je bezoekt, verwerken wij ook andere persoonsgegevens. Voor zover het gebruik van persoonsgegevens niet in dit algemene privacy verklaring is beschreven, wordt je daarover geïnformeerd op de website die je bezoekt op het moment dat jouw persoonsgegevens worden vastgelegd.

www.redeenkind.nl

Op de website redeenkind.nl wordt gebruikgemaakt van cookies. Lees meer in het cookie statement van redeenkind.nl.

Webshop Dierbaarcadeau.nl

Bestellingen geplaatst via de webshop met giften afgedrukt op cadeaukaarten op dierbaarcadeau.nl worden uitgevoerd door IDD te Zwolle.

Persoonsgegevens die je hier opgeeft worden via IDD verwerkt en aan Red een Kind verstrekt, tenzij je hier bezwaar tegen maakt. Via de webshop kun je verschillende kaarten met vermelde gift bestellen. Wij vragen je jouw naam en adresgegevens van de geadresseerde(n) bekend te maken zodat wij de door jouw bestelde materialen op de door jouw aangegeven locatie kunnen afleveren. Red een Kind zal alleen jouw gegevens opnemen in ons klantsysteem zoals vermeld in deze privacyverklaring. Red een Kind gaat er bij elke bestelling van uit dat diegene die de kaart laat versturen 18 jaar of ouder is.

https://helpachild.org

Op de website helpachild.org plaatst Red een Kind functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee Red een Kind het gebruik van de website kan meten. De systemen zijn zo ingesteld dat bij verwerking de impact op privacy geminimaliseerd is.

Websites van andere partijen

Op websites van Red een Kind tref je links aan naar andere websites. Red een Kind is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy verklaring van de site die je bezoekt.

Sociale media

Red een Kind is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Wanneer je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Red een Kind volgt ook zelf sociale media-kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou. Red een Kind maakt gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Voor deze diensten kunnen wij e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties van Red een Kind. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw e-mailadres voor dit doeleinde, dan kun je dat aangeven.

3. VRAGEN OVER HET WERK VAN RED EEN KIND
Je kunt Red een Kind vragen stellen over haar ontwikkelingswerk en noodhulp via post, e-mail, telefoon of het online formulier op redeenkind.nl. In geval van telefonisch contact, vragen per post en e-mail registreren wij jouw naam en eventueel aanvullende gegevens in ons klantsysteem, indien je bijvoorbeeld een brochure toegestuurd wilt krijgen. Wanneer je contact met ons opneemt, geef je hiervoor toestemming. Als je gebruik maakt van het online formulier dan vragen wij je de volgende gegevens in te vullen: geslacht, voor-/achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

4. DONEREN
Als je geld doneert aan Red een Kind kunnen wij persoonsgegevens zoals contact- en betaalgegevens registreren. Als je bij een collecte betaalt via iDeal met een QR code verwerken wij jouw bankrekeningnummer om eenmalig de betaling uit te voeren.

Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren, om je te informeren over nieuws, acties en events van Red een Kind en voor fondsenwerving. Je kunt jezelf in elk bericht afmelden voor verdere communicatie.

Doneren via SMS of Tikkie

Red een Kind biedt donateurs de mogelijkheid om via SMS of Tikkie te doneren. Dit betreft een eenmalige donatie. De beschikbare gedeelde informatie vanuit de bank en/of extra ingevulde gegevens door de donateur zelf worden opgenomen in onze administratie.

Doneren via een actieplatform (Pifworld)

Je kunt ook een actie starten om geld aan Red een Kind te doneren. In dat geval word je gevraagd jouw contactgegevens, een streefbedrag en informatie over de actie op te geven. Als je dat wilt, kun je een profielfoto toevoegen. Je kunt ook met jouw Facebook account inloggen. In dat geval krijgen wij beschikking over bepaalde profielgegevens , waaronder naam, profielfoto, leeftijdscategorie, geslacht, taal, land en andere openbare informatie. Ook wordt jouw profielfoto automatisch ingesteld als profielfoto op het actieplatform. Desgewenst kun jezelf foto- en videomateriaal aan de actie toevoegen. Jouw actie is zichtbaar op het actieplatform van Red een Kind. Wanneer de actie is afgerond is jouw actie zichtbaar in het archief op het actieplatform. Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van het verloop van jouw actie.

Als je deelneemt aan een bestaande actie van Red een Kind, bijdraagt aan een actie van iemand anders of meedoet aan een door Red een Kind georganiseerd event, vragen wij je contactgegevens en zo nodig betaalgegevens op te geven. Als je dat wilt, kunt je een profielfoto toevoegen. Je kunt ook jouw Facebook account gebruiken. In dat geval krijgen wij beschikking over bepaalde profielgegevens, waaronder naam, profielfoto, leeftijdscategorie, geslacht, taal, land en andere openbare informatie. Ook wordt jouw profielfoto automatisch ingesteld als profielfoto op het actieplatform. Als je bijdraagt aan een actie wordt jouw naam zichtbaar op de pagina van die actie. Als je dat niet wilt, kun je dit aangeven. Voor vragen kun je gebruik maken van het contactformulier. Jouw gegevens worden in dat geval gebruikt voor het beantwoorden van jouw vraag.

Vrijwilliger worden

Je kunt Red een Kind op verschillende manieren als vrijwilliger helpen. Van vrijwilligers registeren wij contactgegevens zoals geslacht, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de activiteit waarvoor je jezelf als vrijwilliger aanmeldt, zullen wij aanvullende gegevens registeren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. Persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt voor de uitvoering van de activiteiten waarvoor je jezelf hebt aangemeld en om je te informeren over nieuws en acties van Red een Kind en je te vragen ook in de toekomst een bijdrage te leveren. Jouw persoonsgegevens zullen uiterlijk vijf jaar na het beëindigen van jouw vrijwilligerswerk worden verwijderd.

5. COMMUNICATIE RED EEN KIND
Wij kunnen jouw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we je als donateur de meest optimale, persoonlijke service willen bieden waarbij we onze diensten continue verbeteren om jouw gebruiksgemak te optimaliseren. Denk aan reviews & donateurstevredenheidsonderzoek, informeren over het gebruik van onze diensten via nieuwsbrieven & email, persoonlijk advies, acties, sociale media of wanneer we fraude vermoeden.

Je kunt jezelf voor de digitale nieuwsbrieven van Red een Kind opgeven. Als je jezelf registreert bij Red een Kind ontvang je een nieuwsbrief tenzij je jezelf hebt afgemeld. Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het maximaal twee keer per maand versturen van de digitale nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je jezelf kunt afmelden.

Je ontvangt na het delen van jouw persoonlijke gegevens met Red een Kind, maximaal twee keer per jaar het gratis magazine “Omarmen”. In elk magazine “Omarmen” staat beschreven hoe je jezelf kunt afmelden van dit blad.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via (038) 460 4648 of per e-mail via info@redeenkind.nl.

Indien je jonger bent dan 18 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Red een Kind: Red een Kind, T.a.v. Afdeling Sponsoring, Postbus 40169, 8013 NL Zwolle.

Je kunt jouw verzoek per e-mail ook richten aan info@redeenkind.nl. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de nieuwsbrieven die wij je sturen via de mail, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je jezelf niet afmelden. Houd er alsjeblieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt, uiterlijk binnen een maand. Red een Kind kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best om dit te voorkomen.

6. BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt Red een Kind gebruik van toegangscontrole.

Verstrekking aan derden

Red een Kind kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor Red een Kind en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Red een Kind optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Red een Kind afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Red een Kind. Voor het overige verstrekt Red een Kind alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Red een Kind of door Red een Kind ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Red een Kind de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

De persoonsgegevens van sollicitanten worden maximaal drie maanden bewaard en bij geen doorgang in het sollicitatieproces verwijderd.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande de privacyverklaring kun je met ons contact opnemen via  info@redeenkind.nl of per telefoon via (038) 460 4648.

Meer weten over de missie van Red een Kind?

 

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang via e-mail het laatste nieuws over de projecten en acties van Red een Kind

Ja! Houd mij op de hoogte