Stichting Red een Kind (“Red een Kind”) geeft toekomst aan kinderen in armoede in India en verschillende landen in Afrika. Als u Red een Kind helpt of gebruik maakt van de informatie die Red een Kind biedt of van andere diensten van Red een Kind, verwerken wij mogelijk gegevens over u.

Met deze privacy verklaring maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of aan anderen verstrekken.

Red een Kind vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Red een Kind houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Red een Kind te Zwolle (George Stephensonstraat 11).

Wij kunnen deze privacy verklaring aanpassen. De laatste aanpassing is gedaan op 10 september 2018. Via de hyperlink Privacy verklaring onderaan de websites van Red een Kind kunt u de laatste versie altijd inzien.

 

1. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In deze privacy verklaring lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

 

2. GEBRUIK VAN WEBSITES RED EEN KIND

Red een Kind biedt verschillende websites aan: redeenkind.nl, dierbaarcadeau.nl en helpachild.org. Als u gebruik maakt van websites van Red een Kind, verzamelen wij persoonsgegevens om u goed behulpzaam te kunnen zijn. Zo maken wij gebruik van cookies en scripts voor een betere werking van de websites.

Ook worden er op sommige websites trackingcookies en scripts geplaatst door ons en derden om u advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw interesses en om uw surfgedrag te analyseren. In het cookie statement van de website die u bezoekt, kunt u lezen welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

Afhankelijk van de website die u bezoekt, verwerken wij ook andere persoonsgegevens. Voor zover het gebruik van persoonsgegevens niet in dit algemene privacy verklaring is beschreven, wordt u daarover geïnformeerd op de website die u bezoekt op het moment dat uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

 

www.redeenkind.nl

Op de website redeenkind.nl wordt gebruikgemaakt van cookies. Lees meer in het cookie statement van redeenkind.nl.

 

Webshop Dierbaarcadeau.nl

Bestellingen geplaatst via de webshop met giften afgedrukt op cadeaukaarten op dierbaarcadeau.nl worden uitgevoerd via IDD te Zwolle.

Persoonsgegevens die u hier opgeeft, worden via IDD verwerkt en aan Red een Kind verstrekt tenzij u hier bezwaar tegen maakt. Via de webshop kunt u verschillende kaarten met vermelde gift bestellen. Wij vragen u uw naam en adresgegevens van de geadresseerde(-) bekend te maken zodat wij de door u bestelde materialen op de door u aangegeven locatie kunnen afleveren. Red een Kind zal alleen uw gegevens opnemen in ons klantsysteem zoals vermeld in deze privacy verklaring. Red een Kind gaat er bij elke bestelling van uit, dat diegene die de kaart laat versturen 16 jaar en ouder is.

 

www.helpachild.org

Op de website www.helpachild.org plaatst Red een Kind functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee Red een Kind het gebruik van de website kan meten. De systemen zijn zo ingesteld, dat bij verwerking de impact op privacy geminimaliseerd is.

 

Websites van andere partijen

Op websites van Red een Kind treft u links aan naar andere websites. Red een Kind is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy verklaring van de site die u bezoekt.

 

Sociale media

Red een Kind is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Red een Kind volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u. Red een Kind maakt gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Voor deze diensten kunnen wij e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties van Red een Kind. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doeleinde, dan kunt u dat aangegeven.

 

3. VRAGEN OVER HET WERK VAN RED EEN KIND

U kunt Red een Kind vragen stellen over haar ontwikkelingswerk en noodhulp via post, e-mail, telefoon of het online formulier op redeenkind.nl. In geval van telefonisch contact, vragen per post en e-mail registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens in ons klantsysteem, indien u bijvoorbeeld een brochure toegestuurd wilt krijgen. Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming. Als u gebruik maakt van het online formulier dan vragen wij u de volgende gegevens in te vullen: geslacht, namen, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

 

4. DONEREN

Als u geld doneert aan Red een Kind, kunnen wij persoonsgegevens zoals contact- en betaalgegevens registreren. Als u bij een collecte betaalt via iDeal met een QR code, verwerken wij uw bankrekeningnummer om eenmalig de betaling uit te voeren.

Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren, om u te informeren over nieuws, acties en events van Red een Kind en voor fondsenwerving. U kunt zich in elk bericht afmelden voor verdere communicatie.

 

Doneren via SMS of Tikkie

Red een Kind biedt donateurs de mogelijkheid om via SMS of Tikkie te doneren. Dit betreft een eenmalige donatie.

 

Doneren via een actieplatform (Pifworld)

U kunt ook een actie starten om geld aan Red een Kind te doneren. In dat geval wordt u gevraagd uw contactgegevens, een streefbedrag en informatie over de actie op te geven. Als u dat wilt, kunt u een profielfoto toevoegen. U kunt ook met uw Facebook account inloggen. In dat geval krijgen wij beschikking over bepaalde profielgegevens , waaronder naam, profielfoto, leeftijdscategorie, geslacht, taal, land en andere openbare informatie. Ook wordt uw profielfoto automatisch ingesteld als profielfoto op het actieplatform. Desgewenst kunt u zelf foto- en videomateriaal aan de actie toevoegen. Uw actie is zichtbaar op het actieplatform van Red een Kind. Wanner de actie is afgerond, is uw actie zichtbaar in het archief op het actieplatform. U wordt via e-mail op de hoogte gehouden van het verloop van uw actie.

Als u deelneemt aan een bestaande actie van Red een Kind, bijdraagt aan een actie van iemand anders of meedoet aan een door Red een Kind georganiseerd event, vragen wij u contactgegevens en zo nodig betaalgegevens op te geven. Als u dat wilt, kunt u een profielfoto toevoegen. U kunt ook uw Facebook account gebruiken. In dat geval krijgen wij beschikking over bepaalde profielgegevens, waaronder naam, profielfoto, leeftijdcategorie, geslacht, taal, land en andere openbare informatie. Ook wordt uw profielfoto automatisch ingesteld als profielfoto op het actieplatform. Als u bijdraagt aan een actie wordt uw naam zichtbaar op de pagina van die actie. Als u dat niet wilt, kunt u dit aangeven. Voor vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier. Uw gegevens worden in dat geval gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag.

 

Vrijwilliger worden

U kunt Red een Kind op verschillende manieren als vrijwilliger helpen. Van vrijwilligers registeren wij contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de activiteit waarvoor u zich als vrijwilliger aanmeldt, zullen wij aanvullende gegevens registeren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. Persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt voor de uitvoering van de activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld en om u te informeren over nieuws en acties van Red een Kind en u te vragen ook in de toekomst een bijdrage te leveren. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk vijf jaar na het beeindigen van uw vrijwilligerswerk worden verwijderd.

 

5. COMMUNICATIE RED EEN KIND

Wij kunnen uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we u als donateur de meest optimale, persoonlijke service willen bieden waarbij we onze diensten continue verbeteren om uw gebruiksgemak te optimaliseren. Denk aan reviews & donateurstevredenheidsonderzoek, informeren over het gebruik van onze diensten via nieuwsbrieven & email, persoonlijk advies, acties, sociale media of wanneer we fraude vermoeden.

U kunt zich voor de digitale nieuwsbrieven van Red een Kind opgeven. Als u zich registreert bij Red een Kind ontvangt u een nieuwsbrief tenzij u zich hebt afgemeld. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het max. twee keer per maand versturen van de digitale nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.

U ontvangt na het delen van uw persoonlijke gegevens met Red een Kind, max. vier keer per jaar het gratis magazine “Omarmen”. In elk magazine “Omarmen” staat beschreven hoe u zich kunt afmelden van dit blad.

 

Uw rechten

U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via 038- 460 46 48 of per e-mail via info@redeenkind.nl.

Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Red een Kind: Red een Kind, T.a.v. Afdeling Sponsoring, Postbus 40169, 8013 NL Zwolle.

U kunt uw verzoek per e-mail ook richten aan info@redeenkind.nl. Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de nieuwsbrieven die wij u sturen via de mail, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt, uiterlijk binnen een maand; Red een Kind kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

 

6. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt Red een Kind gebruik van toegangscontrole.

 

Verstrekking aan derden

Red een Kind kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacy verklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor Red een Kind en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Red een Kind optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Red een Kind afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Red een Kind. Voor het overige verstrekt Red een Kind alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen. 

 

Doorgifte buiten Europa

Uw persoonsgegevens zullen alleen door Red een Kind of door Red een Kind ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Red een Kind de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

De persoonsgegevens van sollicitanten worden maximaal drie maanden bewaard en bij geen doorgang in het sollicitatieproces verwijderd.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande de privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via info@redeenkind.nl of per telefoon via 038-460 46 48.